Pengakuan Ulama Dunia atas Kepakaran Syekh Yasin al-Fadani (Bag 2/2)


[Diakui sebagai Musnid ad-Dunya]

Syekh Yasin al-Fadani meninggalkan banyak sekali karangan di bidang sanad, tsabat, ijazah, musalsal dan sejenisnya. Beliau juga memiliki banyak sekali guru, yang menurut Syekh Mahmud Sa’id Mamduh mencapai lebih dari 400 guru (Tasynif al-Asma’ bi Syuyukh al-Ijazah wa as-Sama’, 1/92). Oleh karenanya, sudah sepantasnya jika banyak ulama mengakui dan menyematkan gelar kepada beliau sebagai Musnid ad-Dunya (pakar dan pemberi sanad dunia) atau Musnid al-Ashr (pakar dan pemberi sanad pada masanya). 

Syekh Ramzi Sa’duddin Dimasyqiyah (w. 1423 H) pernah bercerita terkait suatu peristiwa besar saat Syekh Yasin al-Fadani diminta untuk mengijazahkan Hadis al-Musalsal bil-Awwaliyah. Saat itu beliau berdiri dan lalu membacakan sanad beliau yang sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terkait hadis tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ramzi bahwa yang hadir pada saat itu mencapai lebih dari seratu ribu orang dan itu merupakan perkara yang tiada duanya. Coba bayangkan bagaimana bisa ada seorang ulama yang mengijazahkan dengan jumlah yang begitu besar hanya dalam sekali majlis dan dalam satu kesempatan saja. Masya’allah.

Selain itu, Syekh Mahmud Sa’id Mamduh dan Syekh Yusuf al-Mar’asyli dalam karya mereka masing-masing, mengutip kesaksian al-Allamah al-Muhaddits as-Sayyid Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari (w. 1413 H) yang mengakui kepakaran Syekh Yasin al-Fadani. Beliau pernah berkata:

كنا نعد شيخنا السيد أحمد رافع الطهطاوي مسند العصر ، أما الأن فالشيخ ياسين الفاداني هو مسند العصر بلا جدل
“Dulu kami menilai Guru kita as-Sayyid Ahmad Rafi’ ath-Thahthawi sebagai Musnid al-Ashr (pakar sanad pada masanya), dan sekarang Syekh Yasin al-Fadani lah yang menjadi Musnid al-Ashr secara tak terbantahkan (Tasynif al-Asma’ bi Syuyukh al-Ijazah wa as-Sama’, 1/92; Mu’jam al-Ma’ajim wa al-Masyikhat wa al-Faharis wa al-Baramij wa al-Atsbat, 3/19)
Pengakuan dari seorang ulama selevel Sayyid Abdullah al-Ghumari sudah cukup bagi kita untuk bangga akan Syekh Yasin al-Fadani yang memiliki kedudukan tinggi di mata dunia.

Kepakaran beliau dalam ilmu sanad tidak hanya diakui oleh ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal-Jamaah, tetapi juga oleh mereka yang berbeda aliran. Misalnya saja Syekh Hammad ibn Muhammad al-Anshari, salah seorang ulama yang lebih condong ke Salafi-Wahabi, mempunyai halaqah di Masjid al-Haram dan hidup sejaman dengan Syekh Yasin, pernah pernah berkata:

إن الفاداني خدم فن الأسانيد - ولا أعرف أحداً أعلم منه في هذا العلم.
“Sesungguhnya Syekh al-Fadani sudah berkhidmah untuk ilmu-ilmu sanad, dan saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih alim ketimbang beliau dalam ilmu ini” (al-Majmu’ fi Tarjamah al-Allamah al-Muhaddits asy-Syaikh Hammad, 2/136)
Seorang ahli qurra’ Madinah al-Munawwarah, Syekh Ilyas ibn Ahmad Husein as-Sa’ati ibn Sulaiman al-Birmawi juga mengakui Syekh Yasin al-Fadani sebagai Musnid al-Ashr. Beliau nyatakan dalam karyanya Imta’ al-Fudlala’ bi Tarajim al-Qurra’ saat menulis biografi para guru dari Syekh al-Qari’ al-Madani Muhammad Tamim ibn Mushtafa az-Zu’bi. Beliau menyatakan:

الشيخ علم الدين محمَّد ياسين محمَّد عيسى الفاداني مسند العصر

“(Salah satu guru beliau adalah) Asy-Syaikh Alamuddin Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa al-Fadani sang Musnid ad-Dunya” (Imta’ al-Fudlala’ bi Tarajim al-Qurra’, 1/288)

[Beberapa Ulama yang Memakai Sanad Beliau]

Banyak sekali diantara ulama kontemporer saat menulis syarh atau mentahkik suatu kitab tertentu, mereka menyantumkan sanad silsilah dengan melalui Syekh Yasin al-Fadani. Diantara ulama yang bisa kami jadikan contoh disini ialah:


Beliau lahir di Etiopia lalu bermukim di Mekah al-Mukarromah, dan termasuk ulama yang sangat produktif menulis kitab dalam berbagai bidang ilmu Agama. Diantara karya-karyanya itu, beliau sering memakai sanad melalui Syekh Yasin al-Fadani. Misalnya dalam karyanya, al-Kaukab al-Wahhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj (setebal 26 jilid), beliau menulis sanadnya yang bersambung kepada sang pengarang Shahih Muslim, yakni Imam al-Hafidz Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (w. 261 H) dengan melalui 20 perantara ulama, termasuk Syeikh Yasin al-Fadani. Beliau menulis,

أروي الجامع الصحيح للإِمام الحافظ حُجَّة الإِسلام مسلم بن الحَجَّاج عن الشيخ المُسْنِد محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (1)، عن الشيخ المُعَمَّر جمعان بن سامون الجاوي الأندنوسي (2)، عن الشيخ نووي بن عمر الأندنوسي المكي (3)، عن الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني الأندنوسي (4)، عن الشيخ محمد بن عثمان العقيلي الحلبي (5)....الخ

Dalam karyanya yang lain, yakni Syarh Sunan Ibn Majah (setebal 26 jilid), beliau juga menunjukkan sanadnya yang melalui Syekh Yasin al-Fadani. Antara beliau dengan Imam al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid yang dikenal sebagai Ibn Majah (w. 273 H) melewati 18 perantara. Beliau dalam mukaddimahnya:

وأنا أروي هذا "السنن" المبارك عن الشيخ أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني إجازةً (1)، عن عمر بن محمد حمدان سماعًا لكثير منه وإجازة لباقيه (2)، عن شيخه فالح بن محمد الظاهري (3)، عن محمد بن علي الخطابي السَّنُوسِي (4)، عن السيد محمد مرتضى الزبيدي (5).....الخ

  • Syekh Ramzi Sa’duddin Dimasyqiyah

Beliau termasuk seorang muhaqqiq dan pendiri percetakan Dar al-Basya’ir al-Islamiah Beirut—yang merupakan salah satu penerbit terkenal. Beliau mentahkik kitab al-Fanid fi Halawah al-Asanid karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H). Dalam mukaddimah editornya, beliau menyampaikan sanad beliau yang tersambung kepada Imam as-Suyuthi dengan melalui Syekh al-Fadani secara ijazah. Beliau berkata:

أروي هذه الرسالة وسائر مؤلفات الإِمام السيوطي بالإِجازة عن شيخنا مسند العصر الشيخ محمَّد ياسين الفاداني المكي، عن المسند الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي المكي والمُعَمَّر الكِياهي جمعان بن مأمون التنقراني، كلاهما عن المعمَّر الكياهي نووي بن عمر البنتني، عن المعمَّر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الآشي الشهير بالفلمباني، عن المعمَّر عاقب بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني نزيل المدينة المنورة، عن محمَّد بن سليمان الكردي المدني، عن محمَّد سعيد سنبل العمري....الخ

  • As-Sayyid Nabil ibn Hasyim al-Ghamri

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Muhaddits al-Muqri’ (ahli qira’at) Makkah Abu Ashim Nabil ibn Hasyim ibn Abdillah al-Ghamri. Beliau lahir di Mekah dan termasuk murid senior dari Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Salah satu karya beliau adalah mentahkik kitab Musnad ad-Darimi atau yang dikenal dengan Sunan ad-Darimi. Beliau memperoleh sanad kitab tersebut dari para Ulama Mekah, termasuk Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dan Syeikh Yasin al-Fadani, serta Sayyid Abdullah ash-Shiqqid al-Ghamri. Beliau menyebutkan:

وقرأت على المسندين: علم الدين: محمد ياسين بن عيسى الفاداني وأبي الفضل: عبد الله بن الصديق الغماري: أخبركما الفقيه عبد الله بن محمد غازي، أنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، أنا المفتي عبد الله بن عبد الرحمن سراج قالا -هو والزمزمي-: أنا عبد الملك بن عبد المنعم....الح

  • Syekh Dr. Yusuf Abdurrahman al-Mar'asyli 

Ulama yang lahir di Beirut ini pernah menjadi pentahkik di percetakan ternama Dar al-Ma’rifah Beirut dan menjadi peneliti di Pusat penelitian hadits di Madinah. Banyak karya yang telah dihasilkan oleh beliau baik berupa kitab utuh maupun tahkik kitab turats, satu diantaranya ialah tahkik kitab Mashabih as-Sunnah karya Imam al-Baghawi (w. 516 H). Dalam bagian sanadnya, beliau menyatakan:

أروي كتاب "مصابيح السنّة" بالسند المتصل التي مؤلفه الإمام البغوي بالإجازة العامة عن الشيخ حسن بن رامز القاطرجي، عن الشيخ المعمّر محمد ياسين الفاداني المكي حفظه اللَّه، عن المعمّر السيد علي بن علي الحبشي المدني، والشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي المكي، كلاهما عن المعمّر الكياهي نووي بن عمر البنتني، عن المعمّر محمود بن كنان الفلمباني، عن المعمّر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن السيد أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل....الخ

  • Dr. Abu Bakr Abdullah Badzubaib

Beliau meraih gelar doktor dari Aligarh Muslim University (AMU) India dan cukup produktif dalam mentahkik beberapa kitab turats, termasuk Hada’iq an-Na’im ala al-Manhaj al-Qawim, al-Qaul al-Ma’ruf fi Fadl al-Ma’ruf dan lainnya. Dalam al-Qaul al-Ma’ruf karya Syekh Mar’i ibn Yusuf al-Karmi (w. 1033 H), beliau menulis sanadnya sebagai berikut:

أروي هذا الكتاب عن الشيخ العالم الفاضل نظام بن محمد صالح يعقوبي البحريني قراءة، وإجازة، وهو يرويها عن مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي رحمه الله، عن الفقيه الشيخ محمود السيد الدومي الحنبلي الدمشقي، عن شيخه الشيخ مصطفى الشطي....الخ

  • Syekh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ityubi al-Wallawi

Beliau termasuk ulama ahli hadits kontemporer yang sangat produktif. Beliau sekarang tinggal di Mekah dan menjadi pengajar di Dar al-Hadits al-Khaoiriyah, serta mengisi halaqoh di Masjid al-Haram. Diantara karyanya ialah al-Bahr al-Muhith ats-Tsajjaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj (45 jilid), Dakhirah al-Uqba Syarh Sunan an-Nasa’i (42 jilid), Masyariq al-Anwar al-Wahhajah Sayrh Sunan Ibn Majah (4 jilid dan belum selesai) dan yang lainnya. Di setiap karyanay, beliau selalu menunjukkan beberapa sanad yang beliau peroleh dari banyak ulama, yang salah satunya dari Syekh Yasin al-Fadani. Bahkan beliau menyebut Syekh Yasin sebagai al-Musnid al-Kabir (pakar sanad senior). Dalam Syarh Shahih Muslim misalnya, beliau menyatakan:

(10) - (ح) وأرويه أيضًا قراءة لأول حديث منه، وإجازة لباقيه عن المسند الكبير الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى رحمه الله تعالى، عن الشيخ علي بن عبد الله البنجري، عن زين الدين بن بدوي الصومباري، عن المعمر الكياهي نووي بن عمر البنتنيّ، عن محمد بن كنان الفلمباني، عن عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني، عن الشيخ عاقب بن حسن الدين، عن أبيه حسن الدين بن جعفر الفلمباني، عن الإمام عيد بن عليّ النمرسيّ المصري....الخ

Lalu dalam Syarh Sunan Ibn Majah, beliau menyampaikan:

وأرويه أيضًا قراءة لأول حديث منه، وإجازة لباقيه عن المسند الكبير الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى رحمه الله تعالى، عن الشيخ محمد بن علي المالكيّ، عن العلامة أبي بكر بن محمد شطا المكيّ، عن أحمد بن زيني دحلان المكيّ، عن عثمان بن حسن الدمياطيّ، عن عبد الله بن حجازي الشرقاويّ....الخ

  • Dr. Marzuq ibn Hayyas Alu-Marzuq az-Zahrani

Beliau tercatat sebagai profesor (assoc.) di Fakultas Hadits, Universitas Islam Madinah. Banyak karya-karyanya yang telah dicetak dan diterbitkan, salah satunya ialah tahkik atas kitab Musnad Imam ad-Darimi. Dalam mukadimahnya, beliau mencantumkan sanad beliau sampai al-Hafidz Abu Sa’id Utsman ibn Sa’id at-Tamimi ad-Darimi as-Sijistani (w. 280 H) dari Syekh al-Fadani. Beliau mengatakan:

فبالإجازة من الشيخ العالم علم الدين محمد بن ياسين بن عيسى الفاداني المكي، في سنة (1404 هـ) أجازني كتابة بما في ثبته (الدر النثير في الاتصال بثبت الأمير) عن الشيخ عبد الرحمن كريم بخش الهندي قراءة وإجازة، عن الشيخ العالم حضرت نور الفنجابي الهندي إجازة، عن مؤسس المدرسة الصولتية الشيخ العالم رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي المتوفي بمكة في سنة (1280 هـ) عن الشيخ العالم الفاضل علي أحمد الهندي، عن محدث الهند الشاه عبد العزيز الدهلوي....الخ

Ulama-ulama lain yang tidak bisa kami sebut disini semuanya.

Sekian.

*** Untuk kembali ke Bagian-1 klik LINK ini ***

CONVERSATION

1 comments: